معرفی افراد کلیدی و پرسنل شرکت

ردیفنام و نام خانواده گیسمت در هیات مدیره با شرکترشته مقطع تحصیلیتاریخ احذ مدرکسابقه کل
1مراد دارابیمدیرعامل و رئیس هئیت مدیرهحفاظت آب و خاک دکتری91/04/2518
2کرامت برفروشاننائب رئیسه هئیت مدیرهزمین شناسیلیسانس59/09/0236
3مرتضی رحیمیعضو هئیت مدیرهآبیاری و زهکشیفوق لیسانس138216
4علی ابطحی مدیرگروه بخش حاکشناسیآب و خاکدکتری52/12/1846
5علی طالبیمدیر گروه بخش فرسایش و رسوبهیدرولوژی(فرسایش دامنه)دکتری1386/10/2723
6محمد رضا شکاریکارشناس ارشد مطالعاتحفاظت اب و خاکدکتری95/11/233
7لهراسب پرچمیطراح سازه های هیدرولیکیآبیاری و زهکشیلیسانس138216
8حمید خانیکارشناس ارشد مطالعاتزراعتلیسانس74/11/1842
9علیرضا شکرریز فردسرپرست نظارت و طراحآبیاری و زهکشیلیسانس83/11/1815
10کامران جهاندیدهناظر و طراح سازهآبیاری و زهکشیفوق لیسانس89/09/289
11حامد رزمجوکارشناس ارشد مطالعاتمنابع آبفوق لیسانس8414
12زهرا روستاکارشناس ارشد مطالعاتمحیط زیستفوق لیسانس90/02/218
13رقیه کشاورزیطراح سازه های هیدرولیکیآبیاری و زهکشیلیسانس138315
14آرش برفروشانمدیر پروژه صنایعلیسانس88/04/3010
15بهمن نوابی فرکارشناس ارشد مطالعاتمحیط زیستفوق لیسانس899
16موسی بشارت جهان آبادناظر مقیم ارشد آبخیزداریفوق لیسانس908
17محمد رضا شجاعیانطراح سازه های هیدرولیکیسازه های هیدرولیکیفوق لیسانس8117
18میلا کشتگرکارشناس نظارتآبیاری و زهکشیلیسانس89/04/309
19مریم جعفریکارشناس مطالعاتآبخیزداریلیسانس138613
20سید وحید موسوی شیرازیناظر مقیمباغبانیفوق لیسانس13808
21لیلا فخرزادناظر مقیمباغبانیفوق لیسانس1384/04/155
22فرید سهرابی زادهناظر مقیمگیاهپزشکیلیسانس934
23محمدرضا کشاورزناظر مقیمگیاهپزشکیفوق لیسانس13918
24کیانوش پناهیناظر مقیمباغبانیلیسانس138111
25مهدی شهریاری ناظر مقیمگیاهان زینتیفوق لیسانس1392/06/206
26سعید عسکریکارشناس مطالعاتخاکشناسیلیسانس1389/06/304
27آلاله نیکنامناظر مقیمباغبانیلیسانس13835
28مهدی کشاورزیناظر مقیمخاکشناسیلیسانس1390/11/306
29اسحاق رستمی خواجهکارشناس مطالعاتخاکشناسیفوق لیسانس1395/12/155
30روح اله کرمیناظر مقیمتولیدات گیاهیلیسانس13875
31خیراله جعفریناظر مقیمباغبانیلیسانس1385/12/2110
32مهدی کروزادهناظر مقیمگیاهپزشکیلیسانس1387/07/152
33حسین مظفریناظر مقیمکشاورزیلیسانس1391/06/314
34مرضیه محمدیناظر مقیمفضای سبزلیسانس1392/04/316
35سارا ناصری ناظر مقیماصلاح نباتاتفوق لیسانس1391/11/155
36ابراهیم همتی دشتکیناظر مقیمباغبانیفوق لیسانس1394/04/225
37سید احمد پورمندناظر مقیمگیاهان زینتیلیسانس1394/11/306
38لیلا تدین ناظر مقیمگیاهپزشکیلیسانس1387/07/225
39فروغ مطلع آزادناظر مقیمگیاهپزشکیلیسانس13899
40محسن زارعیناظر مقیمگیاهپزشکیلیسانس1389/07/198
41مرتضی راهپیماناظر مقیمکشاورزیلیسانس1387/04/315
42امیر نورائی پورناظر مقیمکشاورزیلیسانس13953
43علی موصلیناظر مقیمگیاهان داروئیلیسانس13915
44شبنم کریمیناظر مقیمکشاورزیلیسانس138711
45فاطمه قربانی ناظر مقیمخاکشناسیلیسانس1386/04/3111
46فاطمه طالبی ناظر مقیمباغبانیلیسانس13926
47مصیب زارعناظر مقیمگیاهپزشکیلیسانس1389/12/276
48حسین غفاری سرموریناظر مقیمتولیدات گیاهیلیسانس13916
49محمدرضا چوبین کارشناس مطالعاتخاکشناسیلیسانس1395/06/134
50رضا فروزان ناظر مقیمباغبانیلیسانس1386/04/038
51لیلی معصومی نژادناظر مقیمفیزیولوژی گیاهیفوق لیسانس1393/10/305
52فریبا دلاور قشقاییکارشناس مطالعاتخاکشناسیلیسانس1386/04/2610
53رضا مرادی کارشناس مطالعاتباغبانیدکتری1392/07/12
54حمید رحیمیانی ایران شاهیناظر مقیمآبخیزداریفوق لیسانس13962
55محبوبه معتمد نیاکارشناس مطالعاتآبخیزداریدکتری13943
56حامد عبدلیناظر مقیمآبخیزداریفوق لیسانس13971