زمینه های فعالیت

شرحمکان اجراءکارفرمایی محترمتاریخ شروعخاتمه پیمانمشابهمرتبطغیر مرتبط
مطالعات تفضیلی و اجرائی فرمشکان دولت آباد شهرستان کوار در استان فارسشهرستان کوارمنابع طبیعی فارس1397/08/011398/08/01   
مطالعات جامع و تفضیلی دهگ گوره شهرستان دیلم دیلممنابع طبیعی بوشهر1398/02/161399/02/16   
جانمای و نقشه برداری و طراحی حوزه بوشگاندشتستانمنابع طبیعی بوشهر9797   
مطالعات امکان سنجی و توسعه اشتغال در حوزه دشتک سیاه قیر و کارزیناداره کل امور عشایر فارس1389/08/251390/02/25 * 
مطالعات امکان سنجی و توسعه اشتغال  و تامین آب در حوزه دیلگان بویر احمداداره کل امور عشایر یاسوج1389/09/211390/09/21 * 
مطالعات آبخیزداری(کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی) حوضه خالده و میر ملکی مهراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1389/11/041390/11/04*  
مطالعات آبخیزداری(کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی) حوضه هرج مهراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1390/02/071391/02/07*  
مطالعات مشارکت مردمی آبخیزداری ( کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی) حوزه آبخیز چاه تیز جهرماداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1393/12/191393/12/19*  
مطالعات مشارکت مردمی آبخیزداری ( کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی) حوزه آبخیز محمد ابادشهرستان جهرماداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1393/12/191393/12/19*  
مطالعات مشارکت مردمی آبخیزداری ( کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی) حوزه آبخیز تی چینگشهرستان جهرماداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1393/12/191393/12/19*  
مطالعات تفصیلی و اجرایی حوزه آبخیز دولت آباد فرمشکان شهرستان کواراستان فارساداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1397/08/011398/08/30*  
مطالعات نظارت، نقد و بررسی کلیه گزارشات مطالعات در سطح منطقه جنوب کرمانمنطقه جنوب کرماناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان1391/04/111392/10/11*  
مطالعه و طراحی 25 هزار هکتار از اراضی مارگون فارسسپیداناداره میراث فرهنگی و گردشگری13851385  *
نظارت عالیه و گارگاهی پروژه بند خاکی میرملکی شهرستان مهرمهراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس13971397*  
مطالعات حوزه مارگون در استان فارسسپیداناداره میراث فرهنگی و گردشگری فارس13831383 * 
مطالعات لایروبی گوراب و کشت گونه کنار شهرستان گراشخلیل فولادی13961396 * 
مطالعات و تامین و طراحی نحوه آبگیری و انتقال آب از رودخانه بی بی حلیمه کازروناداره کل امور عشایر فارس1389/08/251390/02/25 * 
مطالعات، نقشه برداری و طراحی کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی سازه های کشتیر و پروارگاه فاز یک سپیدانجهاد کشاورزی شهرستان سپیدان1391/05/081392/05/08*  
مطالعات، نقشه برداری و طراحی کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی سازه های کشتیر و پروارگاه فاز 2 سپیدانجهاد کشاورزی شهرستان سپیدان1393/10/151393/04/15*  
مطالعه ، نقشه برداری و طراحی کانال های عمومی استان فارسداراب، زرین دشت، فسا، جهرم، استهبان، نیریز و سروستانجهاد کشاورزی استان فارس واحد آب و خاک1390/04//161391/04/16 * 
برداشت منابع آب های سطحی و چاه ها پایین دست سد سیونداستان فارسسازمان آب استان فارس13871390 * 
مطالعات و طراحی پروژه های آبیاری نوین در سطح 1982 هکتار فیروز آبادجهاد کشاورزی فارس13961396 * 
مطالعات و طراحی پروژه های آبیاری نوین در سطح 50 هکتار با هزینه شخصیفیروز آبادجهاد کشاورزی فارس13961396 * 
 تهیه طرحهای مرتعداریمراتع بوشهراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر1392/03/011392/03/01*  
بازنگری و تهیه طرحهای مرتعداریمراتع فارساداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1391/03/301392/03/30 * 
تهیه بیش از 200 هزار هکتار طرحهای مرتعداریاستان فارساداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1392/01/01تاکنون * 
تهیه بیش از 20 هزار هکتار طرحهای مرتعداریگهگیلویه و بویر احمداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هگیلویه و بویر احمد1393/01/01تاکنون * 
تهیه و بازنگری 100 هزار هکتار از طرح های مرتعداری  درقالب هزینه های شخصیاستان فارساداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1389تاکنون * 
تهیه و بازنگری 15هزار هکتار از طرح های مرتعداری  درقالب هزینه های شخصییاسوجاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گهگیلویه و بویر احمد1389تاکنون * 
تهیه و بازنگری 20هزار هکتار از طرح های مرتعداری  درقالب هزینه های شخصیبهبهاناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان1395تاکنون * 
ارزیابی زیست محیطی معدن سنگ آهن خانه خرده بید بیدهشهرستان خرمبیداداره کل محیط زیست فارس1389/06/181389/06/30 * 
ارزیابی زیست محیطی و تعیین اثرات پروژه نمونه گردشگری ارژنشهرستان شیرازاداره کل محیط زیست فارس1392/02/261393/11/30  *
ارزیابی زیست محیطی و تعیین اثرات پروژه نمونه گردشگری هفت برم شیرازشهرستان شیرازاداره کل محیط زیست فارس13891389  *
ارزیابی زیست محیطی و تعیین اثرات پروژه نمونه گردشگری چشمه بنآب ارسنجانارسنجاناداره کل محیط زیست فارس13891389  *
ارزیابی زیست محیطی و تعیین اثرات پروژه نمونه گردشگری چله گاه سپیدانسپیداناداره کل محیط زیست فارس13841384  *
ارزیابی زیست محیطی و تعیین اثرات پروژه کارخانه گچ پل آبگینه کازرونکازروناداره کل محیط زیست فارس13871387  *
نظارت عالیه و گارگاهی پروژه های ابخیزداری و بیابان یزدشهرستان بافقمنابع طبیعی یزد1397/12/111398/06/11   
نظارت عالیه و گارگاهی میر ملکی شهرستان مهرمهرمنابع طبیعی فارس1397/08/171397/10/17   
نظارت عالیه و گارگاهی بوشگان حوزه سد دشت پلنگشهرستان دشتستان استان بوشهرشهرستان دشتستان استان بوشهر13961397*  
نظارت عالیه و گارگاهی پروژه بند سنگی و ملاتی پنگرویه شهرستان لامردلامرداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس13961396*  
نظارت عالیه و گارگاهی پروژه شوسنی و ضامنی و دلی امین نذر شهرستان رستمرستماداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس13961396*  
مطالعات نظارت، نقد و بررسی کلیه گزارشات مطالعات در سطح منطقه جنوب کرمانمنطقه جنوب کرماناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان1391/04/111392/10/11*  
نظارت بر پروژه های آبخیزداری در سطح استان فارسسطح استان فارسسطح استان فارس(هشت پروژه)1394/06/311394/09/30*  
نظارت عالیه (طراحی نقشه) و کارگاهی بر عملیات اجرایی سیستان و تل حبدری 1و2 حوزه سد سلمان فارسی جهرماداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1391/03/211391/07/21*  
نظارت عالیه (طراحی نقشه) و کارگاهی بر عملیات اجرایی حوضه های لک شور و پنگرویه  لامرداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1392/11/031393/06/03*  
نظارت عالیه (طراحی نقشه) و کارگاهی بر عملیات اجرایی حوضه های سد کوار زیر حوضه نسیم اباد  شیرازاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1393/08/251393/04/25*  
نظارت بر اجرای پروژه مجتمع دامی رکن آب (اعراب عابدی)شهرستان دارابجهاد کشاورزی استان فارس واحد آب و خاک1394/02/151394/06/31  *
نظارت بر پروژه های مرتع داری در سطح استان فارسسطح استان فارسسطح استان فارس(هشت پروژه)1394/06/311394/09/30*  
نظارت بر پروژه های مرتع در سطح استان فارساستان فارساداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1394/06/011394/09/30 * 
نظارت بر عملیات اجرائی و خط انتقال مورزرد زیلایی بویر احمداداره کل امور عشایر یاسوج1394/10/051395/10/30 * 
نظارت بر پروژه تامین آب کشاورزی حبیب آباد شیبانی رستماداره کل امور عشایر یاسوج1391/03/011391/08/31 * 
نظارت و پایش فضای سیز شهر شیرازشیرازشهرداری1397/11/291398/11/29