طرح های آبیاری و زهکشی

شرحمکان اجراءکارفرمایی محترمتاریخ شروعخاتمه پیمانمشابهمرتبطغیر مرتبط
مطالعات و تامین و طراحی نحوه آبگیری و انتقال آب از رودخانه بی بی حلیمه کازروناداره کل امور عشایر فارس1389/08/251390/02/25 * 
مطالعات، نقشه برداری و طراحی کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی سازه های کشتیر و پروارگاه فاز یک سپیدانجهاد کشاورزی شهرستان سپیدان1391/05/081392/05/08*  
مطالعات، نقشه برداری و طراحی کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی سازه های کشتیر و پروارگاه فاز 2 سپیدانجهاد کشاورزی شهرستان سپیدان1393/10/151393/04/15*  
مطالعه ، نقشه برداری و طراحی کانال های عمومی استان فارسداراب، زرین دشت، فسا، جهرم، استهبان، نیریز و سروستانجهاد کشاورزی استان فارس واحد آب و خاک1390/04//161391/04/16 * 
برداشت منابع آب های سطحی و چاه ها پایین دست سد سیونداستان فارسسازمان آب استان فارس13871390 *