طرح های دامپروری

شرحمکان اجراءکارفرمایی محترمتاریخ شروعخاتمه پیمانمشابهمرتبطغیر مرتبط
نظارت بر اجرای پروژه مجتمع دامی رکن آب (اعراب عابدی)شهرستان دارابجهاد کشاورزی استان فارس واحد آب و خاک1394/02/151394/06/31  *