طرح های آبیاری نوین و تحت فشار

شرحمکان اجراءکارفرمایی محترمتاریخ شروعخاتمه پیمانمشابهمرتبطغیر مرتبط
مطالعات و طراحی پروژه های آبیاری نوین در سطح 1982 هکتار فیروز آبادجهاد کشاورزی فارس13961396 * 
مطالعات و طراحی پروژه های آبیاری نوین در سطح 50 هکتار با هزینه شخصیفیروز آبادجهاد کشاورزی فارس13961396 *