طرح های محیط زیست

شرحمکان اجراءکارفرمایی محترمتاریخ شروعخاتمه پیمانمشابهمرتبطغیر مرتبط
ارزیابی زیست محیطی معدن سنگ آهن خانه خرده بید بیدهشهرستان خرمبیداداره کل محیط زیست فارس1389/06/181389/06/30 * 
ارزیابی زیست محیطی و تعیین اثرات پروژه نمونه گردشگری ارژنشهرستان شیرازاداره کل محیط زیست فارس1392/02/261393/11/30  *
ارزیابی زیست محیطی و تعیین اثرات پروژه نمونه گردشگری هفت برم شیرازشهرستان شیرازاداره کل محیط زیست فارس13891389  *
ارزیابی زیست محیطی و تعیین اثرات پروژه نمونه گردشگری چشمه بنآب ارسنجانارسنجاناداره کل محیط زیست فارس13891389  *
ارزیابی زیست محیطی و تعیین اثرات پروژه نمونه گردشگری چله گاه سپیدانسپیداناداره کل محیط زیست فارس13841384  *
ارزیابی زیست محیطی و تعیین اثرات پروژه کارخانه گچ پل آبگینه کازرونکازروناداره کل محیط زیست فارس13871387  *