مطالعات آبخیزداری

شرحمکان اجراءکارفرمایی محترمتاریخ شروعخاتمه پیمانمشابهمرتبطغیر مرتبط
مطالعات تفضیلی و اجرائی فرمشکان دولت آباد شهرستان کوار در استان فارسشهرستان کوارمنابع طبیعی فارس1397/08/011398/08/01   
مطالعات جامع و تفضیلی دهگ گوره شهرستان دیلم دیلممنابع طبیعی بوشهر1398/02/161399/02/16   
جانمای و نقشه برداری و طراحی حوزه بوشگاندشتستانمنابع طبیعی بوشهر9797   
مطالعات امکان سنجی و توسعه اشتغال در حوزه دشتک سیاه قیر و کارزیناداره کل امور عشایر فارس1389/08/251390/02/25 * 
مطالعات امکان سنجی و توسعه اشتغال  و تامین آب در حوزه دیلگان بویر احمداداره کل امور عشایر یاسوج1389/09/211390/09/21 * 
مطالعات آبخیزداری(کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی) حوضه خالده و میر ملکی مهراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1389/11/041390/11/04*  
مطالعات آبخیزداری(کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی) حوضه هرج مهراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1390/02/071391/02/07*  
مطالعات مشارکت مردمی آبخیزداری ( کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی) حوزه آبخیز چاه تیز جهرماداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1393/12/191393/12/19*  
مطالعات مشارکت مردمی آبخیزداری ( کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی) حوزه آبخیز محمد ابادشهرستان جهرماداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1393/12/191393/12/19*  
مطالعات مشارکت مردمی آبخیزداری ( کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی) حوزه آبخیز تی چینگشهرستان جهرماداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1393/12/191393/12/19*  
مطالعات تفصیلی و اجرایی حوزه آبخیز دولت آباد فرمشکان شهرستان کواراستان فارساداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1397/08/011398/08/30*  
مطالعات نظارت، نقد و بررسی کلیه گزارشات مطالعات در سطح منطقه جنوب کرمانمنطقه جنوب کرماناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان1391/04/111392/10/11*  
مطالعه و طراحی 25 هزار هکتار از اراضی مارگون فارسسپیداناداره میراث فرهنگی و گردشگری13851385  *
نظارت عالیه و گارگاهی پروژه بند خاکی میرملکی شهرستان مهرمهراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس13971397*  
مطالعات حوزه مارگون در استان فارسسپیداناداره میراث فرهنگی و گردشگری فارس13831383 * 
مطالعات لایروبی گوراب و کشت گونه کنار شهرستان گراشخلیل فولادی13961396 *