طرح های مرتعداری

شرحمکان اجراءکارفرمایی محترمتاریخ شروعخاتمه پیمانمشابهمرتبطغیر مرتبط
 تهیه طرحهای مرتعداریمراتع بوشهراداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر1392/03/011392/03/01*  
بازنگری و تهیه طرحهای مرتعداریمراتع فارساداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1391/03/301392/03/30 * 
تهیه بیش از 200 هزار هکتار طرحهای مرتعداریاستان فارساداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1392/01/01تاکنون * 
تهیه بیش از 20 هزار هکتار طرحهای مرتعداریگهگیلویه و بویر احمداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هگیلویه و بویر احمد1393/01/01تاکنون * 
تهیه و بازنگری 100 هزار هکتار از طرح های مرتعداری  درقالب هزینه های شخصیاستان فارساداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1389تاکنون * 
تهیه و بازنگری 15هزار هکتار از طرح های مرتعداری  درقالب هزینه های شخصییاسوجاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گهگیلویه و بویر احمد1389تاکنون * 
تهیه و بازنگری 20هزار هکتار از طرح های مرتعداری  درقالب هزینه های شخصیبهبهاناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان1395تاکنون * 
نظارت بر پروژه های مرتع داری در سطح استان فارسسطح استان فارسسطح استان فارس(هشت پروژه)1394/06/311394/09/30*  
نظارت بر پروژه های مرتع در سطح استان فارساستان فارساداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1394/06/011394/09/30 *