معرفی هیئت مدیره

مراد دارابیمدیرعامل و رئیس هئیت مدیرهحفاظت آب و خاک دکتری 
کرامت برفروشاننائب رئیسه هئیت مدیرهزمین شناسیلیسانس 
مرتضی رحیمیعضو هئیت مدیرهآبیاری و زهکشیفوق لیسانس