طرح های انتقال آب و ایستگاه پمپاژ

شرحمکان اجراءکارفرمایی محترمتاریخ شروعخاتمه پیمانمشابهمرتبطغیر مرتبط
نظارت بر عملیات اجرائی و خط انتقال مورزرد زیلایی بویر احمداداره کل امور عشایر یاسوج1394/10/051395/10/30 * 
نظارت بر پروژه تامین آب کشاورزی حبیب آباد شیبانی رستماداره کل امور عشایر یاسوج1391/03/011391/08/31 *