نظارت بر فضای سبز

شرحمکان اجراءکارفرمایی محترمتاریخ شروعخاتمه پیمانمشابهمرتبطغیر مرتبط
نظارت و پایش فضای سیز شهر شیرازشیرازشهرداری1397/11/291398/11/29