نظارت آبخیزداری

شرحمکان اجراءکارفرمایی محترمتاریخ شروعخاتمه پیمانمشابهمرتبطغیر مرتبط
نظارت عالیه و گارگاهی پروژه های ابخیزداری و بیابان یزدشهرستان بافقمنابع طبیعی یزد1397/12/111398/06/11   
نظارت عالیه و گارگاهی میر ملکی شهرستان مهرمهرمنابع طبیعی فارس1397/08/171397/10/17   
نظارت عالیه و گارگاهی بوشگان حوزه سد دشت پلنگشهرستان دشتستان استان بوشهرشهرستان دشتستان استان بوشهر13961397*  
نظارت عالیه و گارگاهی پروژه بند سنگی و ملاتی پنگرویه شهرستان لامردلامرداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس13961396*  
نظارت عالیه و گارگاهی پروژه شوسنی و ضامنی و دلی امین نذر شهرستان رستمرستماداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس13961396*  
مطالعات نظارت، نقد و بررسی کلیه گزارشات مطالعات در سطح منطقه جنوب کرمانمنطقه جنوب کرماناداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان1391/04/111392/10/11*  
نظارت بر پروژه های آبخیزداری در سطح استان فارسسطح استان فارسسطح استان فارس(هشت پروژه)1394/06/311394/09/30*  
نظارت عالیه (طراحی نقشه) و کارگاهی بر عملیات اجرایی سیستان و تل حبدری 1و2 حوزه سد سلمان فارسی جهرماداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1391/03/211391/07/21*  
نظارت عالیه (طراحی نقشه) و کارگاهی بر عملیات اجرایی حوضه های لک شور و پنگرویه  لامرداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1392/11/031393/06/03*  
نظارت عالیه (طراحی نقشه) و کارگاهی بر عملیات اجرایی حوضه های سد کوار زیر حوضه نسیم اباد  شیرازاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1393/08/251393/04/25*