نظارت مرتعداری

شرحمکان اجراءکارفرمایی محترمتاریخ شروعخاتمه پیمانمشابهمرتبطغیر مرتبط
نظارت بر پروژه های مرتع داری در سطح استان فارسسطح استان فارسسطح استان فارس(هشت پروژه)1394/06/311394/09/30*  
نظارت بر پروژه های مرتع در سطح استان فارساستان فارساداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس1394/06/011394/09/30 *